Od jinud - zajímavé

Kostelec: konec „tankodromu“ se blíží? - www.ricansko.info/cs/clanky


Jak dělají strategický plán v Českém Brodě. - www.cesbrod.cz


seznam.cz: Nebojte si říct o jasné informace (PDF, 72kB)


Černokostelecko 02/07: Dětské hřiště (PDF, 108kB)
O projektu dětského hřiště čtěte na: www.hristekostelecncl.cz


Pavel Pávek: Někdo se musel zbláznit (PDF, 719kB)


Reportáž ČT o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy.


Záznam besedy (MP3, 50MB)
o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy ze dne 13.10.2006

Fotografie

27.10.2007

Vyjádření starosty

Vyjádření starosty města Kostelec nad Černými lesy - převzato z Černokosteleckého zpravodaje 03/2007Vážení spoluobčané,

jak jsem uvedl v prosincovém Zpravodaji - je potěšitelné a zavazující být zvolen do funkce starosty našeho města, a tuto funkci považuji za službu lidem. Slíbil jsem rovné a poctivé jednání, zprůhlednění finančních a majetkových poměrů města. Jaký je momentální stav a mé poznatky po téměř 4 měsících výkonu této funkce? Je to období, kdy proběhlo více jak 100 dní od nástupu nového zastupitelstva, nové rady, nového starosty a místostarosty. Je to také období, kdy byla provedena účetní uzávěrka hospodaření minulého roku a probíhá příprava rozpočtu na rok 2007.

Nebylo to období jednoduché, nástup do funkce provází dlouhodobá nepřítomnost nemocné tajemnice, paní Vejvodové, která ale dle svých možností na dálku pomáhala tak, jak to jenom bylo možné, přesto její nepřítomnost jako vedoucí osoby úřadu města se zákonitě musela projevit. Další problém chodu města byl a stále je rozvázání pracovního poměru vedoucí Odboru vnitřní správy a zároveň i hlavní účetní, paní Lacinové. Paní Lacinová dala po jednání zastupitelstva dne 29. 11. výpověW a k 31. 1. 2007 odešla dohodou. Paní Lacinová, přestože byla ve výpovědi, se podílela na účetní uzávěrce minulého roku a dále vypomáhá při přípravě rozpočtu na rok 2007. Kontrola hospodaření minulého roku - AUDIT - naším nadřízeným orgánem byl proveden v týdnu od 12. 2. 2007 - výsledek kontroly je uspokojivý - byly shledány pouze 3 drobné chyby v účtovaní. Na místo hlavní účetní bylo vypsáno výběrové řízení - kdy a kdo nastoupí, není zatím jasné.

Rok 2006 byl ukončen s vyrovnanými příjmy a výdaji v objemu cca 116 mil. Kč. Největší podíl čerpání rozpočtu zabírá bezesporu stavba splaškové kanalizace, a to její 1. etapa, která je vyčíslena dle smlouvy o dílo na částku 85 mil. Kč - z této akce bylo do konce roku 2006 prostavěno cca 56 mil. Kč. Na dokončení této stavby zbývá proinvestovat ještě cca 29 mil. Kč. Vlastní část stavby kanalizace má být dokončena koncem června 2007. Dle podmínek stavebního - vodoprávního povolení je zároveň nutné dokončit i opravy povrchů vozovek ve vlastnictví kraje, a to ve 100 % rozsahu v dotčených částech vozovek s dlažbou a 50 % povrchů vozovek s živičným povrchem. Tato podmínka vlastníka komunikací uplatněná prostřednictvím správce komunikací (SUS Kutná Hora) je tím kamenem úrazu při dokončování stavby a je tím problémem, kterým nejvíce trpí všichni místní občané včetně návštěvníků a řidičů projíždějících naším městem. Tato podmínka uvalila na město vynaložení cca 15 mil. Kč navíc proti plánovaným a odsouhlaseným vysoutěženým cenám od dodavatele stavby, které bylo možné přiznat správcem dotace na tuto akci - to je Státním fondem životního prostředí.

Chyba nebyla, tak jak bylo před volbami v listopadu 2006 uváděno osobami, které nejsou znalé procesů a postupů provádění staveb a jejich předávání do užívání, v neprovedené kolaudaci nebo nedovedených hutnicích zkouškách. Tímto výrokem netvrdím, že stavba byla v té době provedena tak, aby bylo možné na 100 % přistoupit k úpravám povrchů vozovek.

V současné době probíhá intenzivní jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o finanční pomoci, aby mohly být povrchy komunikací dle podmínek stavebního řízení dokončeny. Po vzájemné dohodě bylo provedeno zpracování výkazu výměr (vypracoval SUS Kutná Hora), provedeno předběžné ohodnocení prací spojených s opravou povrchů vozovek, momentálně se připravuje zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku, čekáme na vyjádření kraje, s kterým probíhá intenzivní jednání, jakou výši finanční pomoci od kraje dostaneme a následně bude vyhlášeno výběrové řízení s předpokládaným termínem ukončení koncem března. Teprve dle vysoutěžených podmínek dodavatele stavby budou známy náklady a následně zahájeny práce na opravách povrchů našich vozovek. Když vše proběhne optimálně, bude dostatek finančních prostředků a vybraný silný dodavatel, dá se předpokládat postupné dokončení díla do konce srpna 2007. Stavba kanalizace má termín dokončení do března 2008.

Stavba I. etapy splaškové kanalizace je v hodnotě 85 mil. Kč, z toho je 45 mil. dotace z SFŽP, 15 mil. půjčka od SFŽP - tato půjčka se již v letošním roce začne splácet, 25 milionů je vlastní podíl našeho města a nevyjasněná část financování v objemu 15-20 mil. Kč a opravy povrchů vozovek zbývá vyřešit - to je ta část, která městu chybí a o kterou se již od minulého roku jedná se Středočeským krajem, který přislíbil pomoc.

Co nás dále v roce 2007 čeká? Příprava II. etapy splaškové kanalizace - tou by mělo být provedeno odkanalizování zbylé části Kostelce (Trativody, Skalka, Poustka, Lázeňská, Českobrodská a další nedokončené části včetně Svatbína). Požadavek státu je, aby obce nad 2000 obyvatel byly do konce roku 2010 kompletně odkanalizováné a v tomto směru jsou vypisované i dotační tituly. Po tomto termínu bude ten, kdo termín nedodrží, platit ze svého. Úkol pro naše město je, aby do října až listopadu byla zpracována dokumentace k územnímu řízení, bylo provedeno územní řízení a následně do konce roku vypsána a podána žádost o dotaci. Předpokládá se, že poskytnutá dotace bude na úrovni 80 % ceny díla. Finanční podíl města na této II. části se odhaduje na cca 10- -20 mil. Kč, proto se město už dnes na tuto finanční zátěž musí připravovat. Úkol hodně těžký, protože výtěžnost města se pohybuje na úrovni 6-8 mil. Kč za rok. Mimo sanatorku už není co prodávat.

Město Kostelec se musí začít intenzivně zabývat možnostmi získávání finančních prostředků, jinak nedosáhne na dotace poskytované v letech 2007-2013 z prostředků EU. Když nám tato možnost v daném období uteče, zbude asi jediné, požádat o zařazení Kostelce do památkově chráněných městských rezervací a čekat, že nám stát jako památkovému městu pomůže.

K tomu, aby město rostlo, vyvíjelo se, je potřeba, aby byly funkční výkonné orgány města, aby byla silná a jednotná Rada města, která určí směr budoucího vývoje, určí jeho priority, naučí se rozhodovat o financích, které jsou prioritou veškerého rozhodování. Aby to nebyla Rada, která má tendenci jenom kontrolovat, zpochybňovat a psát slohová cvičení - zápisy o tom, kdo co jednotlivě vyslovil a to bez ohledu na přijatá usnesení. Rovněž jednání zastupitelstva musí mít jinou úroveň, negativním příkladem jsou opakované dotazy a názory pana Ing. Jetenského a paní Dekojové, které mají charakter bulvárního plátku - velice atraktivní před publikem, ale vesměs v jiném smyslu, než který se z dotazu následně vyvine.

Jako starosta po téměř 4 měsících ve funkci nejvyššího představitele města vyslovuji veřejně nesouhlas s jednáním, postupem a názory Rady města, měl jsem o práci jiné představy. Líbí se mi práce tvořivá, za kterou by měly být vidět výsledky. Za takto zvolenou a pracující Radou města bude možná dobrý pocit radních, že nic nám neuteklo, nikdo nás neošidil, všechno jsme zkontrolovali a na zkontrolované věci jsme si objednali novou kontrolu.

Tímto směrem cesta nevede - a jestli vede - tak bez mé účasti. Z boje dobrovolně neodejdu, na březnovém zastupitelstvu budu navrhovat personální změny Rady města.

Dobré poznání mám z přístupu a práce našeho hasičského sboru, který vykonává spoustu záslužné práce, a to bez nároku na odměnu, práci vykonávají ve svém volném čase a svěřenou techniku i hasičskou zbrojnici udržují v dobrém stavu. V krátké době mají za sebou několik výjezdů na profesionální úrovni. Poděkování si zaslouží i za pomoc při odstraňování škod po vichřici v lednu letošního roku.

Jan Urban
starosta města