Od jinud - zajímavé

Kostelec: konec „tankodromu“ se blíží? - www.ricansko.info/cs/clanky


Jak dělají strategický plán v Českém Brodě. - www.cesbrod.cz


seznam.cz: Nebojte si říct o jasné informace (PDF, 72kB)


Černokostelecko 02/07: Dětské hřiště (PDF, 108kB)
O projektu dětského hřiště čtěte na: www.hristekostelecncl.cz


Pavel Pávek: Někdo se musel zbláznit (PDF, 719kB)


Reportáž ČT o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy.


Záznam besedy (MP3, 50MB)
o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy ze dne 13.10.2006

Fotografie

27.10.2007

Město – stavbaři – občané – město .

Vy se ptáte, my odpovídáme.

Proč muselo být rozkopané celé město najednou?

Nemuselo. V rámci projektové přípravy před zahájením stavby nebyl zpracován a schválen plán organizace výstavby s rozdělením do etap a celá stavba byla pojata jako jeden celek. Odborný poradce Města zajišťující inženýrskou činnost je od 7.4.2004 společnost VODOS s.r.o. Kolín

Kdo vymyslel ty uzávěry a značení ?

Město je jako takové dnes staveništěm, které bylo předáno pro provádění stavebních prací. Každá stavební společnost, která zde provádí stavební práce odpovídá za toto staveniště jak z hlediska bezpečnosti tak pořádku a musí být logicky co nejméně omezována v postupu prací. Vždy je to maximálně možný kompromis mezi provozem občanským a stavebním. Stavební společnost si určuje postup prací, odborná společnost mu zajišťuje servis v podobě dopravně - inženýrských opatření(DIR). Schvaluje odbor dopravy v Říčanech a Dopravní inspektorát.Projednává se vždy se společnostmi ROPID a Polkost.

Proč se nedělají opravy místních komunikací po provedené kanalizaci?

Stavební společnost VOD-KA a.s. která je odpovědná za provádění kanalizace včetně úpravy povrchů a plnění sjednaných termínů, neplní řádně své povinnosti od samého začátku stavby. A bohužel nejde jen o termíny. Žádný tlak od společnosti VODOS s.r.o, která vykonává odborný technický dozor ani od přímého investora není bohužel dostačující k serióznímu jednání o plnění dohod ve smyslu nápravy nepřijatelného stavu.Ani penalizace není dosti účinná zbraň v rukou investora. Termíny byly neustále posouvány. Poslední sjednaný časový plán na postup a dokončení oprav všech komunikací, který byl pro občany zveřejněn, podepsal vedoucí výroby společnosti 17.7.2007 a byl změněn dříve než byly podle něho zahájeny práce na úpravě povrchů v Ruské ulici(1.8.2007).Je nutno říci, že nebyly žádné překážky aby opravy mohly být provedeny, jen vlastní chyby tam, kde nebyly provedeny všechny přípojky tak jak byly dojednány. Termín dokončení stavby je podle smlouvy dosud platný a je to 3o.6.2007.

Co je to za blázinec v centru, kdo to tady zavřel, když jsou trhy?

Odpověď na tuto otázku je uvedena v textu výše v odpovědi na druhou otázku. Společnost ASIG, která provádí veškerá dopravní značení pro stavební společnost, měla dříve dopravní rozhodnutí než Město a ihned jej realizovala, aby stavební společnost mohla v pondělí zahájit práce na úpravě křižovatky.
V centru není rozhodně blázinec a ani se s ním nepočítá ve výhledu. V centru je staveniště a pracoviště společnosti Halko s.r.o. Nová Ves u Kolína, která velice dobře provádí práce na opravě krajských komunikací a je nesmírně vstřícná a ohleduplná k potřebám provozu ve městě. Jisté omezení je však nutné, aby pracovníci stavby mohli pracovat plynule pro potřebné splnění termínů a byla zajištěna jejich bezpečnost i bezpečnost občanů. V tomto smyslu je společnost také plně odpovědná.
(Tuto otázku pokládala žena. Její projev který byl součástí otázek je nepublikovatelný)

Co se to zase děje na Jevanské ? Jděte už …… !!

Na Jevanské ulici probíhala oprava nekvalitně provedeného zásypu, který nevykazoval potřebné hodnoty při zatěžovacích zkouškách. Nebylo možné povolit pokládku živičného koberce s rizikem propadu nad rýhou. Společnost VOD-KA a.s. nedodržela správný technologický postup pro provádění zásypů.(Nevhodná zemina,nesprávný postup, nedostatečné hutnění).Odborný technický dozor, jako smluvní partner Města pro opravy krajských komunikací pracoviště pro opravu komunikací nepřevzal a nařídil opravu. Situace se podle předběžného zjištění bude opakovat na ulici Komenského. Zkoušky budou prováděny i na ostatních komunikacích. Pokud bude situace obdobná a budou prováděny opravy, budou termíny dokončení do 31.10.2007 opět ohroženy. První signál již vyslala společnost Halko s.r.o, která opravy provádí. Na žádost, aby společnost VOD-KA a.s. posílila kapacity nám bylo sděleno,že kapacita je podle jejich názoru dostatečná. Veškeré opravy jsou samozřejmě prováděny na náklady společnosti VOD-KA a.s.

Proč jste zase rozkopali Tyršovku? Není to Kocourkov?

Tyršovku jsme nerozkopali! V Tyršově ulici provádí rekonstrukci elektrorozvodů společnost pana Martínka pro ČEZ. V době provádění komunikace byly položeny chráničky pro přechody komunikace.Povrchy v ulici bylo nutné provést do konce roku, aby nepropadla dotace.ČEZ se vyjadřoval k projektové dokumentaci a neměl z hlediska svých budoucích potřeb žádné požadavky. Rekonstrukci naplánoval asi také ve vazbě na finance. Zda jsou práce prováděny jako běžná údržba nebo jako rekonstrukce vyžadující stavební povolení nyní řeší Stavební úřad. Kocourkov to ale je. Povrchy chodníků budou řádně opraveny společností, která je poškodila svým vstupem!
Obdobné problémy způsobuje systém přidělování státních dotací a pravidla pro jejich čerpání. To je to, co z každého města dělá Kocourkov.

Jak budou vypadat povrchy na těch hlavních silnicích ?

Otázkou byly myšleny ulice Kutnohorská a Pražská, tam kde byla dlažba. Dlažba bude provedena od konce stoky (navazuje na dlažbu ulice Českobrodské) a končí křižovatkou s ulicí Komenského. Dále bude pokračovat živičná úprava (asfaltobeton). Kutnohorská ulice bude provedena celá s povrchem živičným (asfaltobeton).

Proč nespravujete ty díry na ulicích?

Tuto údržbu má provádět stavební společnost, neboť nerovnosti způsobuje převážně sedání zásypu v rýze a použití nevhodného materiálu na zásyp v úrovni tělesa komunikace. Společnost VOD-KA a.s. to ale prováděla vždy jen na výzvy zástupců Města, ale bohužel jak je jejím zvykem, mnohdy nedostatečně. V současné době opravuje nerovnosti i Město svojí kapacitou. Společnost VOD-KA nyní opravuje jen špatně odvedenou práci. Vzhledem ke frekvenci dopravy, zejména těžké, je to vzhledem k možnostem technologie opravy permanentní činnost .

Jak chcete dělat opravy ulic když nejsou všude přípojky ?

Věřte nám, že to opravdu nechceme a ani to nedovolíme.Tento chaotický postup vyplynul z časového plánu, který podepsal nadřízený pracovník stavbyvedoucího společnosti VOD-KA a.s., aniž by se přesvědčil jaký je stav dokončených prací v jednotlivých ulicích.

Proč vyhazujete peníze za kropení ulic ?

Nevyhazujeme peníze. Myslíme si, že kropení ulic je potřebné, abychom alespoň trochu zlepšili životní podmínky občanům, ale zejména nemocným a dětem. Stavební společnost nehodlá již kropit s odvoláním na to, že Město společně s Krajem posunuly opravy krajských komunikací ze 4.čtvrtletí 2006 na letošní rok a že povrchy již měly být opravené.Opět jedno z absurdních tvrzení společnosti VOD-KA. Jedním z důvodů bylo i to , že nebyly doloženy již tenkrát zátěžové zkoušky. Podle časového plánu společnosti VOD-KA a.s. ze dne 7.3.2006 měly být práce na stokách ukončeny v srpnu 2006.Provádí se dosud.

Kdo nám podnikatelům nahradí ztráty na tržbách, které nám vznikají když zákazníci svými auty nemohou jen nakoupit?

NIKDO! Situace je jistě krátkodobě příčinou tohoto jevu. Věříme však, že až bude město opravené a upravené budou zase tržby lepší než předtím.

Vážení občané, vedení města má za současné situace naprosto stejné pocity a potřeby jako Vy.
Chceme také čisté, krásné a žijící město. V něm samozřejmě vše potřebné ke spokojenému žití obyvatel všech věkových a sociálních kategorií. Je to samozřejmě náš úkol a cíl.
Vzhledem k současnému stavu města je to však úkol nesmírně veliký. Jeho splnění si žádá obrovské finanční náklady a proto také jistý čas. Každá stavební činnost si však také žádá jistá omezení minimálně v nejbližším okolí , ale pokud jde o stavby inženýrských sítí a staveb dopravních, jde o omezení pro celé město. Čeká nás ještě II. etapa kanalizace a opravy komunikací podle finančních možností.
Prosíme o pochopení a trpělivost.
Děkujeme !
Na otázky jednotlivců ať písemné, telefonické i přímé, bude vedení města odpovídat dále tímto způsobem. Zde naleznete odpovědi na otázky jako informace pro všechny občany.

Pavel Uhlíř – místostarosta, odpovědný za investiční výstavbu od 1.dubna 2007.

Kostelec nad Černými lesy 3.8.2007