Od jinud - zajímavé

Kostelec: konec „tankodromu“ se blíží? - www.ricansko.info/cs/clanky


Jak dělají strategický plán v Českém Brodě. - www.cesbrod.cz


seznam.cz: Nebojte si říct o jasné informace (PDF, 72kB)


Černokostelecko 02/07: Dětské hřiště (PDF, 108kB)
O projektu dětského hřiště čtěte na: www.hristekostelecncl.cz


Pavel Pávek: Někdo se musel zbláznit (PDF, 719kB)


Reportáž ČT o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy.


Záznam besedy (MP3, 50MB)
o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy ze dne 13.10.2006

Fotografie

27.10.2007

Město – stavbaři – občané – město .

II. část – pokračování nejčastěji položených otázek občanů ke dni 16.8.2007 a odpovědí Města.

Jaký povrch bude v Kutnohorské ulici?

V Kutnohorské ulici již nebude dláždění, ale povrch tělesa komunikace bude proveden jako živičný (asfaltobetonový). Sledujeme tím snadnější údržbu, ale hlavně snížení hlučnosti. Stejná úprava bude provedena již od křižovatky Komenského s ulicí Pražskou (naproti poště) až po konec úpravy ke křižovatce s ulicí K Trativodům. Tato úprava byla projednána s majitelem komunikací, kterým je Středočeský kraj. Zastupitelstvo města rovněž schválilo tuto změnu. Soutěž na změnu technologie organizovala společnost Gordion s.r.o.

Proč se nepokračuje v ulici Komenského a je zavřená?

V ulici Komenského byly dne 15.8.2007 provedeny kontrolní zátěžové zkoušky předepsané normou pro komunikace a normou předepsané hodnoty nebyly prokázány. Stejně, jako na ulici Jevanská. Zhotovitel VOD-KA a.s. předložila na žádost investora a technického dozoru, výsledky průkazných zkoušek. Tyto zkoušky prokazovaly, že požadované parametry zatížení byly dosaženy. Další zkoušky, které si nechal provést sám zhotovitel povrchů komunikací, společnost Halko s.r.o., bohužel výsledky předchozí zatěžovací zkoušky nepotvrdily. Tyto zkoušky již byly prováděny za účasti investora, technických dozorů investora i zhotovitelů kanalizace. Situace, která nastala musela být okamžitě řešena bez časové prodlevy. Bylo opět ohroženo dokončení stavby podle časového plánu. Město tedy projednalo dne 16.8.2007 nastalou situaci s generálním a technickým ředitelem společnosti VOD-KA a.s. Na jednání došlo k dohodě provést okamžitě výměnu nevhodného materiálu v zásypu rýhy a vybudovat nové konstrukční vrstvy komunikace na náklady společnosti VOD-KA aby nedocházelo ke škodám tím, že nebyla zajištěna v termínu stavební připravenost pro opravu komunikace. Společnost VOD-KA a.s měla téhož dne projednat provedení formou subdodávky u společnosti Silnice Čáslav. Holding , a.s., která má provádět opravu komunikace pro společnost Halko s.r.o.Tímto by měl být tento vcelku vážný problém vyřešen. Práce budou pokračovat podle dohody dnem 20.8.2007

Kolik firem tady v současné době pracuje?

Ve městě nyní pracuje společnost VOD-KA a. s., Litoměřice a její dva subdodavatelé, společnost REVAK s.r.o.Litoměřice, která provádí práce na kanalizaci a firma z Ústí nad Labem (pan Kovář Miroslav ), která provádí opravy dlažeb. Ani jedna z nich nebyla oficielně zhotovitelem investorovi(objednateli) oznámena a objednatel dosud nedal k tomu písemný souhlas. Zhotovitel vědomě porušuje článek 8.11 smlouvy o dílo. Tyto firmy pokračují na opravách a dokončení kanalizace a veřejné části kanalizačních přípojek. Zbývá dokončit ještě část stoky na Pražské směrem do ulice K Trativodům, dokončit čerpací stanici v ulici Sportovní a provést přípojku elektrického proudu k čerpací stanici. Dále zbývá provést opravy povrchů chodníků, přídlažeb a místních komunikací.
Společnost HALKO s.r.o. provádí veškeré dlážděné povrchy krajských komunikací./Náměstí až po Komenského/, Silnice Čáslav jako oficielní subdodavatel provádí veškeré živičné povrchy krajských komunikací /Jevanská, Kutnorská, Pražská a Komenského/. Prováděl také povrch v ulici Zelená a bude provádět povrch v ulici Ruská pro společnost VOD-KA a.s..
Přímý smluvní vztah s Městem má jen společnost Halko s.r.o. a společnost VOD-KA a.s

Kdy to všechno už skončí ?

Smluvní termín dokončení je zatím stále podle smlouvy 31.10. 2007. I když je nutno říci, že pro nekvalitní provedení zásypů rýh po kanalizaci byl již dvakrát ohrožen. Stále věříme, že společnost Halko s.r.o a její subdodavatel Silnice Čáslav dokáží časové ztráty nahradit. Vstřícný postup slíbil i generální ředitel společnosti VOD-KA a.s. na jednání dne 16.8.2007. Zajistí v předstihu zátěžové zkoušky jinou nezávislou zkušební laboratoří a provede případné opravy na ulici Kutnohorská a Pražská tak, aby se neopakovala situace jako na ulici Jevanské a Komenského. Pokud by však docházelo dále ke zpožďování termínů stavebních připraveností podle schváleného časového plánu, mohly by vzniknout problémy ve vazbě na předem plánované kapacity zhotovitele a vlivem nevhodné počasí.
Proč neprovádíte opravy povrchů také na těch plochách vedle komunikace, až k chodníku?

Opravy krajských komunikací jsou prováděny společně se Středočeským krajem, který je vlastníkem. Byla uzavřena smlouva o sdružení a spolupráci podle které Středočeský kraj poskytuje Městu dotaci ve výši 10,0 mil Kč. Středočeský Kraj také jako vlastník rozhodl, že v této fázi se nebudou provádět opravy ploch přilehlých k tělesu komunikace, ani úpravy obrubníků

Kolik to bude celé stát ?

Město organizovalo veřejnou soutěž prostřednictvím společnosti Gordion s.r.o. Vítězná nabídka společnosti Halko s.r.o. měla cenu včetně DPH 23 281 172,00 Kč. Zastupitelstvo města v zájmu občanů souhlasilo se změnou technologie mimo památkovou zónu tak, že dlažbu nahradí živičný povrch, který zajistí menší hlučnost provozu a lepší údržbu./ZM usnesení č.4/07ze dne 28.6.2007 bod 21./ Tato změna je vzhledem k nutné úpravě podkladu dražší. Cena této úpravy je 1 094 892,00Kč. Celková cena včetně DPH je tedy 24 376 064,00Kč.

Proč se změnila úprava parkoviště u školy?

V rámci rozdělování poslaneckých dotací, máme přislíbenou dotaci 1,5 mil. ke které Město musí přidat 150 tis. Podmínka dotace je investice do vlastního majetku. Rozhodli jsme se, že prostředky, které musíme vyčerpat do konce roku 2007 budeme investovat na úpravu náměstí. Úprava by měla spočívat v předláždění vedlejších ploch mimo komunikaci před zámkem a na přilehlé parkovací ploše od vjezdu, do prostor společnosti Polkost s.r.o. až po ulici Kutnohorskou. Předpokládáme provést opravu plochy parkoviště, případně povrch nový. Zatím jsou provedeny jen obruby v rámci provádění oprav komunikací. Úprava parkoviště je a bude prováděna podle situačního zákresu z května roku 2003, kdy byly řešeny autobusové zastávky. Tento dokument byl projednán se společností ROPID, POLKOST, KÚ –odborem dopravy a schválen SÚS Kutná Hora a Policií České republiky, okresní ředitelství Kolín. S umístěním zastávek souvisí vjezd a výjezd z parkoviště, ohrazení a přechod pro chodce. Není umožněn výjezd z každého parkovacího místa přímo na komunikaci II/108. Práce budou provedeny v rámci udržovacích prací. Úpravy komunikací jsou prováděny na základě stavebního povolení pro kanalizaci. V minulých dnech bylo provedeno místní šetření na žádost pana Ing. Bukáčka. DI Kolín, jako přímý účastník šetření požaduje, aby pan Ing. Bukáček předložil své výhrady k tomuto řešení na DI Kolína současně předložil žádost na zřízení druhého výjezdu proti průjezdu v jeho domě. Bude-li vydáno na žádost adresovanou DI Kolín souhlasné stanovisko, Město zajistí jeho provedení.

Na otázky jednotlivců ať písemné, telefonické i přímé, bude vedení města odpovídat dále tímto způsobem. Zde naleznete odpovědi na otázky jako informace pro všechny občany.

Pavel Uhlíř – místostarosta, odpovědný za investiční výstavbu od 1.dubna 2007.

Kostelec nad Černými lesy 20.8.2007