Od jinud - zajímavé

Kostelec: konec „tankodromu“ se blíží? - www.ricansko.info/cs/clanky


Jak dělají strategický plán v Českém Brodě. - www.cesbrod.cz


seznam.cz: Nebojte si říct o jasné informace (PDF, 72kB)


Černokostelecko 02/07: Dětské hřiště (PDF, 108kB)
O projektu dětského hřiště čtěte na: www.hristekostelecncl.cz


Pavel Pávek: Někdo se musel zbláznit (PDF, 719kB)


Reportáž ČT o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy.


Záznam besedy (MP3, 50MB)
o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy ze dne 13.10.2006

Fotografie

27.10.2007

Město – stavbaři – občané – město .

III. část – pokračování nejčastěji položených otázek občanů ke dni 16.8.2007 a odpovědí Města.

Proč je ve Sportovní zase vykopaná rýha a nic se již 10 dnů neděje ?

Práce ve Sportovní ulici nebyly bohužel dosud dokončeny. Původní termín dokončení byl 30.6.2007. Zbývá dokončit čerpací stanici osazením čerpadel, provedení elektropřípojky (zmíněný výkop). Vykopaná rýha v dlouhodobém předstihu před pokládkou kabelů je ukázkou neúspěšné koordinace prací společnosti VOD-KA a.s.

Doufám, že námi udržované prostranství uvedou zase do původního stavu ?

Ano, zhotovitel má povinnost ze smlouvy o dílo odstranit na své náklady způsobené škody a provést úklid pracoviště.

Jak to, že v ulici Zelené, která je slepá, byl proveden nový povrch?
(otázka pochází z prostředí pěnivého moku)


Vážený tazateli, nebo tazatelé . Město má v rámci své strategie a rozvoje města jako jednu z priorit také rekonstrukce nebo opravy místních komunikací a chodníků tam, kde byla provedena splašková kanalizace v rámci I. etapy její stavby. Rekonstrukce bude předpokládat i změnu konstrukčních vrstev a výměnu nebo opravu dešťové kanalizace, případně i vodovodu. Celkový náklad je podle předběžného propočtu 60,0 – 70,0 mil Kč,-.
V současné době bude nutné zajistit finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k finančním nákladům, které nikdy nemůže pokrýt rozpočet Města, budou zajišťovány formou dotací. Ve vazbě na získané finance budeme organizovat provádění stavebních prací. V rámci oprav komunikací bylo možné a technicky i technologicky vhodné provést povrch v ulici Zelené. Podkladní vrstvy byly provedeny, splašková i dešťová kanalizace je pod tělesem komunikace. Vodovod je v pořádku. Podkladní vrstva komunikace a dešťové kanalizace byly provedeny svépomocí občanů zde bydlících, za částečné výpomoci Města již v minulosti a na pozemku k tomu účelu poskytnutém. To, jestli je ulice slepá nemělo pro rozhodování žádný význam. To, že se podařilo zajistit prostředky a technicky odpovídal stav, rozhodlo o provedení celé plochy namísto její části, což bylo i technologicky správně.

Kdo to zaplatil?

Jak je uvedeno výše, na vše co se ve městě buduje, se musí zajistit mimořádné finanční prostředky. Rozpočet Města by to nikdy nemohl pokrýt. Bylo to tak i v tomto případě. Nebyly to prostředky z rozpočtu Města

Kdo si zase namastil kapsu?

O takto položené otázce prosím přemýšlejte dále. Pokud uvažujete v této rovině, jistě Vás neuspokojí odpověď, že nikdo. Přidám ještě jednu otázku k dalšímu přemýšlení. Nemohla to být soukromá investice ? Co kdyby, pak kdo ? Přemýšlejte ! Investor si obvykle nepřeje být jmenován. Poznamenávám, že i na ulici Zelená se bude provádět zpevnění povrchu k objektu rodinného domu. Bude to soukromá investice majitele. Odpovídám předem na s určitostí položenou příští otázku.
V souvislosti s otázkami z prostředí pěnivého moku doporučuji tazatelům, aby přišli osobně na místo, kde mohou dostat odpověď. Současně mohou předat své zkušenosti, nápady, doporučení a obohatit myšlenkové proudy, směřující k rozvoji a zlepšení životních podmínek ve městě. Je škoda, když diskuse u pěnivého moku obyčejně umí vyřešit spoustu problémů, nechat mnohdy i geniální nápady zapadnout a nevyužít. Dobré myšlenky je třeba nabídnout k realizaci!

Pane místostarosto, kdy už tady ten blázinec skončí?
(Stále se opakující otázka, jen přirovnání se mění.)


Odpověď není opravdu jednoduchá. Společnost VOD-KA a.s. průběžně prokazovala svoji nespolehlivost v dodržování termínů. Tato vlastnost se snoubila i s nekvalitním prováděním prací, které souviselo s nerespektováním projektové dokumentace, nedodržováním technologických zásad a předpisů. Jak mnoho prací bude ještě nutné opravit se nedá dosti dobře odhadnout, to napoví až zátěžové zkoušky, které by měly včetně oprav předcházet dohodnutým termínům stavebních připraveností pro opravy povrchů komunikací. Zbývá ještě dost prací nedokončených v rámci projektu kanalizace. Produktivita práce je nízká, kapacita nebyla posílena a pro nekvalitní práci byl vysloven nesouhlas s pokračováním prací jedním ze subdodavatelů. Ten pracuje bez souhlasu Města, což je smluvní podmínkou. Jediné v co dnes věříme, je ústní i písemný příslib od generálního ředitele a předsedy představenstva, technického ředitele a místopředsedy představenstva a výrobně-ekonomického ředitele, že termíny podle smlouvy o dílo dodrží. Současně byla přislíbena náprava vzájemných vztahů, závazků a pohledávek.
Další setkání ve 35. – 36. týdnu.
Poslední platný časový plán, potvrzený vedoucím výroby úseku VH staveb ze dne 18.07.2007, má již skluz 1 měsíc.
Nevěříme? Věřme ! Situace je těžká, ale ještě je řešitelná.
Společnost VOD-KA a.s. by měla skončit nejpozději do 31.10.2007. Termín úplného odchodu je 30.11.2007 . (Likvidace ZS a úklid a odstraňování vad nebo škod).

Co bude dál v ulici Ke Smíchovu ?

Kanalizaci chce Město dokončit. Možnost pokračování ve stavební činnosti je bohužel v přímé souvislosti s řešenými problémy společnosti VOD-KA a.s. Finanční prostředky musí zajistit Město. Prosíme o trpělivost obyvatele ulice Ke Smíchovu.

Na Pražské se má prý ještě kopat?

Ano, je třeba provést opravu poškozeného potrubí a dodělat část sběrače směrem do ulice K Trativodům. Již mělo být provedeno. Jde o mnohokrát připomínaný nedodělek společnosti VOD-KA a.s.

Co bude s budováním další kanalizace?

II. etapu kanalizace začínáme připravovat. Je provedeno geometrické zaměření zájmového území a zpracovává se dokumentace přikládaná k žádosti na vydání územního rozhodnutí. Na tyto práce je uzavřena smlouva v hodnotě prací 980 tisíc Kč + DPH. Proběhlo jednání – 1. výrobní výbor s RM a projektantem dne 14.8.2007.
Bylo navrženo celkem 6 stavenišť. Objednatel odsouhlasil předložený návrh výčtu ulic k provedení kanalizace. Celková délka kanalizačních sběračů je 8 300 m. Město nyní připravuje výběrové řízení na provedení geologického průzkumu. Předpokládáme výběr zhotovitele ve 36. týdnu.
Náklad celého díla – „Kanalizace II. etapa“ je podle velmi předběžných propočtů cca 135 mil. Kč.

Zvláštní informace ze dne 28.8.2007

Dnešního dne bylo provedeno vyhodnocení kamerových zkoušek kanalizačního potrubí s velkými výhradami k technologii provádění a vzniklým vadám. Zhotovitel – VOD-KA a.s. nepředložil dosud všechny požadované kamerové zkoušky. Z toho důvodu bylo zastaveno provádění povrchů na místních komunikacích. (Lesácká, Revoluční, Polní, Nerudova, Ke Smíchovu, K Jatkám, Kutnohorská k bytovkám, odbočky z Pražské).

Na otázky jednotlivců ať písemné, telefonické i přímé, bude vedení města odpovídat dále tímto způsobem. Zde naleznete odpovědi na otázky jako informace pro všechny občany.

Pavel Uhlíř – místostarosta, odpovědný za investiční výstavbu od 1.dubna 2007.

Kostelec nad Černými lesy 6.9.2007